Konkurs „Polska oczami dziecka”


Ogłaszamy konkurs
„Polska oczami dziecka”!

Konkurs został zorganizowany w celu zachęcenia dzieci do podzielenia się z innymi swoim najpiękniejszym miejscem w Polsce oraz opisaniem, dlaczego to miejsce wybrali i co sprawia, że jest ono dla nich tak piękne i ważne.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat, będące uczniami Polskich Szkół Internetowych Libratus:
I kategoria – uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej
II kategoria – uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zdjęcia najpiękniejszego miejsca w Polsce wraz z wyjaśnieniem, dlaczego przedstawione miejsce jest dla dziecka wyjątkowe. Prace konkursowe należy przesyłać od 23 czerwca do 26 sierpnia 2018 r. na adres: konkurs@libratus.edu.pl.

Wiadomość mailowa wraz z wykonaną pracą konkursową i opisem powinna zawierać podstawowe dane uczestnika, tj. imię, nazwisko i klasę dziecka. W wiadomości mailowej konieczne jest zamieszczenie oświadczenia Rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej treści:

Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika ………………. (proszę podać imię i nazwisko dziecka), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu (dalej: PZPO) danych osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu “Polska oczami dziecka” (dalej jako “Konkurs”), w tym na publikację wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora (https://www.libratus.edu.pl/), na facebookowym koncie organizatora (https://www.facebook.com/psilibratus) oraz na Webinarium z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2018. Zgoda ma charakter nieodpłatny, dotyczy rozpowszechniania wizerunku mojego dziecka na wskazanych wyżej stronach internetowych, utrwalonego na fotografii cyfrowej przesłanej przeze mnie w ramach uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez PZPO zamieszczonych wraz z ogłoszeniem Konkursu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ

– Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia wybranego miejsca w Polsce, które dziecko uważa za najpiękniejsze lub które stanowi dla niego wartość sentymentalną.
– Konkursowe zdjęcie powinno zostać wysłane w formie elektronicznej na adres: konkurs@libratus.edu.pl
– Wiadomość mailowa powinna zawierać zdjęcie wraz z wyjaśnieniem, dlaczego sfotografowane miejsce jest dla dziecka takie piękne. Wyjaśnienie powinno zostać zamieszczone w wiadomości mailowej
– Format przesłanego pliku: jpg, jpeg lub png (w wysokiej jakość 300dpi)
– Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 1 miejsce (max. 3 zdjęcia)

WYNIKI KONKURSU

Prace konkursowe należy przesyłać do 26 sierpnia 2018 r., natomiast oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu zostanie przedstawione 1 września 2018 r.

NAGRODY
Zwycięzca Konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu “Polska Oczami Dziecka”

F