Konkurs


Konkurs „Mały Polak w obiektywie Świata”

Zachęcamy wszystkich uczniów Polskich Szkół Internetowych Libratus do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU


I. Postanowienia ogólne
§1.

Konkurs fotograficzny „Mały Polak w obiektywie Świata” został ogłoszony w celu zgromadzenia zdjęć pokazujących, narodową świadomość wśród małych Polaków mieszkających poza granicami Polski i ekspozycji ich w siedzibie biura Polskich Szkół Internetowych Libratus.

§2.

Organizatorem Konkursu jest koordynator projektu edukacyjnego Polskie Szkoły Internetowe Libratus – Fundacja Edukacji Polonijnej (zwana dalej organizatorem).
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

§3.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat, będące uczniami Polskich Szkół Internetowych Libratus.

§4.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres: konkurs@libratus.edu.pl zdjęcia określonego w punkcie III. Regulaminu (§6 – §10 ). Pracę należy przesłać w terminie do dnia 10 kwietnia 2016 roku.

§5.

Wiadomość przesłana na adres: konkurs@libratus.edu.pl, zgłaszająca pracę w Konkursie powinna zawierać dane uczestnika tj. imię, nazwisko, wiek, miejsce aktualnego zamieszkania.

III. Wymagania dotyczące pracy Konkursowej:

§6.

Przedmiotem Konkursu jest zdjęcie, które powinno przedstawiać dziecko (dzieci) z atrybutem symbolizującym Polskę. Zdjęcie powinno zostać wykonane na tle charakterystycznego miejsca w kraju, w którym obecnie mieszka Uczeń.

§7.

Atrybutem symbolizującym Polskę mogą być przykładowe elementy zamieszczone w Załączniku 1 Regulaminu, bądź inne przedmioty kojarzące się z Polską.

§8.

Zdjęcia powinny zostać wysłane w formie elektronicznej na adres konkurs@libratus.edu.pl,

• format pliku: jpg, jpeg lub png
• rozdzielczość: min. 2048x1536px (wysoka jakość)

W tytule wiadomości nazwa konkursu, w treści wiadomości imię, nazwisko dziecka oraz miejscowość, w której zrobione jest zdjęcie.

§9.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć.

§10.

Ważne! Jeżeli na zdjęciu zostaną wykorzystane symbole narodowe (godło, flaga), należy traktować je z należytą czcią i szacunkiem, zgodnie z przepisami prawa oraz wielowiekową tradycją,

IV. Ocena prac

§11.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury.

§12.

W ocenie prac nie przewiduje się ich kategoryzowania (nie będzie uwzględniany wiek uczestnika), ponieważ zakłada się, że zdjęcie będzie wykonane przez osobę trzecią.

§13.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2016 roku.

V. Postanowienia końcowe

§14.

Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy w Internecie: na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/PSI.Libratus, na stronie internetowej organizatora www.libratus.edu.pl oraz w siedzibie biura Polskich Szkół Internetowych Libratus, tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie zawartego na zdjęciu wizerunku.

§15.

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszone do Konkursu zdjęcie nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw autorskich.

§16.

Uczestnik Konkursu i jego rodzic (opiekun prawny) zapoznał się z treścią Regulaminu, który w całości akceptuje.

§17.

Wraz z przystąpieniem do Konkursu, rodzic (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Załącznik 1. do Regulaminu – POBIERZ I WYDRUKUJ SERDUSZKO!

F