Polityka prywatności


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto przetwarza dane?

Administratorem Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego dziecka jest BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytową z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000583029, NIP 7352864476 będąca organem prowadzącym Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu pod adresem 34 – 400 Nowy Targ, os. Wincentego Witosa 28, wpisanym do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 133257. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/8, 31-153 Kraków, telefon: +48 12 399 43 59, adres e-mail: sekretariat@libratus.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych d.bezwinska@kpgio.pl.

Dlaczego i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?

Jeżeli kierujesz do nas zapytanie związane z naszą działalnością, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usługi zapisu dziecka do polskiej szkoły i uzyskania zgody na nauczanie domowe lub zdecydujesz się na skorzystanie z usługi zapisu dziecka do zerówki, Twoje dane oraz dane Twojego dziecka będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania zawartej umowy usługi zapisu dziecka do polskiej szkoły i uzyskania zgody na nauczanie domowe,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wobec obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy Prawo oświatowe oraz z ustawy prawo o finansowaniu zadań oświatowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie.

Dane osobowe są przetwarzane w celu procedowania Twojego zgłoszenia oraz nawiązania kontaktu mailowo lub telefonicznie.

Zakres przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych obejmuje w szczególności dane kontaktowe oraz inne – niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie – Polskie Szkoły Internetowe Libratus.Podczas przetwarzania danych przez Administratora mogą pojawić się pytania dotyczące języka, którym na co dzień posługuje się dziecko, czy uczęszczało do szkoły w Polsce, czy pobierało naukę języka polskiego, od jakiego czasu przebywa za granicą, czy pisze, czyta po polsku, czy posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Komu możemy przekazać dane?

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN, wzorcowe klauzule umowne i aneks o przetwarzaniu danych (DPA) jako metody spełnienia wymagań zgodności i bezpieczeństwa wynikających z RODO dostępnych pod następującymi adresami:  https://workspace.google.com/terms/mcc_terms.htmlhttps://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html.
W celu realizacji  usług dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Administrator i  podmiot przetwarzający zobowiązują się zgodnie z art. 45 i 46 RODO do przekazywania danych osobowych wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

Administrator przekaże Twoje dane osobowe i dane osobowe operatorowi platformy – www.zoho.com, który świadczy dla Administratora usługi informatyczne. Wskazany operator przeszedł audyt z zakresu ochrony danych osobowych – ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 oraz zgodności z SOC 2 Typ II. Zoho podjęło kroki w celu wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń administracyjnych, technicznych i fizycznych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu, modyfikacji, ujawnieniu lub zniszczeniu powierzonych informacji. Więcej informacji na ten temat i raport na temat bezpieczeństwa znajduje się pod linkiem: https://www.zoho.com/security.html.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usługi zapisu dziecka do polskiej szkoły i uzyskania zgody na nauczanie domowe, dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka zostaną przekazane szkole, do której dziecko zostanie zapisane.

Jak długo dane będą przechowywane?

Jeżeli kierujesz do nas zapytanie związane z naszą działalnością, Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania. 

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usługi zapisu dziecka do polskiej szkoły lub zapisu dziecka do zerówki, dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka będą przetwarzane przez okres wykonywania usługi, po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, nie dłużej niż do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania.

Jakie masz prawa?

 Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Prawo to realizowane jest przez skierowanie wiadomości e-mail pod adres sekretariat@libratus.edu.pl.


Co jeśli nie podam danych lub nie zgodzę się na ich przetwarzanie?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub do wykonania usługi zapisu dziecka do szkoły.

Niestety w przypadku braku podania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie świadczyć usługi.

 

F