Polska Szkoła w Cork


Polska szkoła dla dzieci mieszkających w Cork

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to projekt edukacyjny koordynowany przez Fundację Edukacji Polonijnej. Skierowany jest do Polaków mieszkających za granicami kraju, pragnących, aby ich dzieci otrzymywały wykształcenie zgodnie z podstawą programową obowiązującą w Polsce. Inicjatywa ta opiera się na współpracy z wieloma organizacjami polonijnymi, szkołami sobotnimi, polskimi nauczycielami oraz rodzicami. Nauka odbywa się przez Internet dzięki Internetowej Platformie Edukacyjnej stworzonej przez pedagogów, której zadaniem jest wspomagać nauczycieli ze szkół sobotnich oraz rodziców w przekazywaniu wiedzy. Pomocą w edukacji są także webinaria, czyli lekcje on-line z polskimi nauczycielami. Po całorocznej nauce dzieci przystępują do egzaminów, które przeprowadzane są w Polsce, a także w innych krajach, gdzie zostały przygotowane centra egzaminacyjne. Dzięki temu dziecko otrzymuje świadectwo państwowe oraz promocję do kolejnej klasy. Dodatkowym atutem jest otrzymanie polskiej legitymacji szkolnej uprawniającej do konkretnych zniżek w kraju. Jedynymi warunkami, jakie należy spełnić by uczestniczyć w projekcie są wiek dziecka od 5 lat oraz posiadanie polskiego obywatelstwa przez przynajmniej jednego z rodziców.

Oferta edukacyjna dla dzieci mieszkających w Cork

Edukacja internetowa dla polskich dzieci mieszkających poza granicami kraju w ramach projektu edukacyjnego koordynowanego przez Fundację Edukacji Polonijnej opiera się na tych samych zasadach co nauka dzieci w polskich szkołach. Normy te zawarte są w obowiązującej podstawie programowej w Polsce. Projekt skierowany jest do dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

Pierwszy etap edukacyjny czyli klasy 1-3 to inaczej edukacja wczesnoszkolna, w której dziecko kształcone jest w sposób zintegrowany. Oznacza to, iż w kształceniu początkowym nie ma podziałów na przedmioty, a różne dziedziny wiedzy łączą się ze sobą. Można jednak wyróżnić tu pewne podgrupy takie jak:

edukacja polonistyczna,
edukacja matematyczna,
edukacja muzyczna,
edukacja przyrodnicza.

Dziecko na tym etapie uczy się przed wszystkim podstawowych umiejętności pisania, mówienia, czytania oraz prostych kalkulacji, co często za pomocą form zabawowych i artystycznych.

Uczniowie Polskich Szkół Internetowych Libratus mogą także przystąpić do egzaminów z wiedzy obowiązującej w klasach 1-3 szkoły podstawowej w mieście Cork.

W kolejnym etapie, w klasach 4-6 występuje już podział na konkretne przedmioty, gdzie zamiast edukacji przyrodniczej jest przyroda, a edukacja polonistyczna dzieli się na:

język polski,
historię i
wiedzę o społeczeństwie.

Na tym etapie dziecko doskonali uprzednio zdobyte umiejętności oraz otrzymuje większą porcję wiedzy w zakresie między innymi literatury polskiej, gramatyki języka, historii oraz matematyki.

Następnym szczeblem drabiny edukacyjnej jest gimnazjum, gdzie pojawia się coraz większe zróżnicowanie w przedmiotach i ilość wiedzy obowiązkowej do przyswojenia przez ucznia. Pojawia się tutaj miedzy innymi:

biologia,
fizyka,
geografia,
dwa języki obce.

Opis miasta Cork

Miasto Cork położone jest w południowej części Irlandii przy ujściu rzeki Lee do Morza Celtyckiego. Jest to drugie co do wielkości miasto w tym kraju, a liczba ludności sięga w przybliżeniu 120 tysięcy ludzi. Cork łączy w sobie wiele walorów zabytkowych, historycznych, a także przyrodniczych. Powstanie miasta datuje się na około VII wiek, a jego późniejsze podbicie przez Wikingów w około IX wieku spowodowało prężny rozwój i powiększenie się osady. Dzisiaj nie spotkamy tam już Wikingów, jednakże:

spacer po osiemnastowiecznym Patrick’s Bridge,
odwiedziny Katedry św. Findbara, czy
wizyta w budynkach uniwersyteckich,

na pewno rozbudzi w odwiedzających ciekawość miasta. Cork to jednak nie tylko historia, ale też przyroda, a w tym liczne rezerwaty, gdzie można pozwolić sobie na chwilę relaksu obcując z naturą. Wartym zobaczenia elementem wycieczki mogą być także wybrzeża o skalistych wysokich ścianach, z których rozpościera się widok na morze.

W mieście natomiast można także napotkać akcenty polonijne takie jak sklepy czy okazyjne wydarzenia związane z kulturą polską. Jest to związane z dużą liczbą ludności polskiej na terenach całej Irlandii, która sięga 113 tysięcy (dane z 2014 roku).

Placówki i instytucje ważne dla Polonii

Szczególnie ważne dla Polonii w konkretnym mieście są organizacje i stowarzyszenia, które stanowią łącznik z Ojczyzną. W Cork także istnieją tego typu miejsca, gdzie Polacy mogą się spotykać i dzielić wrażeniami związanymi z mieszkaniem w obcym kraju. Jednym z ważniejszych stowarzyszeń jest:

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Cork, gdzie Polacy mogą udać się po poradę w sprawach obowiązków i uprawnień Polonii, a także tych dotyczących kultury i społeczeństwa.
Duszpasterstwo Polskie w Cork działające w St. Augustine’s Church, dzięki któremu Polacy mają możliwość skorzystania z Mszy Świętych w języku polskim, a także wszelkiej potrzebnej im pomocy.

Społeczność polska może także korzystać z usług innych organizacji użytku publicznego -np. centrum wsparcia i profilaktyki dla Społeczności Polskiej Together-Razem, która oferuje porady w sprawach socjalnych, społecznych i kulturalnych.

W ramach stworzonego w Cork centrum egzaminacyjnego, uczniowie Polskich Szkół Internetowych Libratus mogą przystąpić do egzaminów z wiedzy obowiązującej w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Inne miasta, w których mieszkają Polacy

Irlandia to jeden z najczęstszych kierunków emigracji Polaków. W całym kraju liczba ludności polskiej sięga ponad 100 tysięcy, z tego największą grupę stanowią Polacy przebywający w Dublinie. Kolejnym miastem Polonii jest Cork, gdzie funkcjonuje wiele stowarzyszeń polonijnych w tym Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej czy Duszpasterstwo Polskie. Ślady polskich emigrantów można także spotkać w innych pomniejszych miejscowościach takich jak Limerick, Galway czy Waterford. W związku z wysokim poziomem integracji Polonii w tamtejszym społeczeństwie ilość emigrantów polskich na przeciągu ostatnich lat znacznie wzrosła, czemu także towarzyszył rozkwit polskiej przedsiębiorczości i kultury na terenach Irlandii.

Szukasz polskiej szkoły w Cork?

Jeżeli szukasz sposobu na polską edukację dla swojego dziecka oraz kontaktu z polskim językiem i kulturą, to projekt edukacyjny stworzony przez Polskie Szkoły Internetowe Libratus koordynowany przez Fundację Edukacji Polonijnej jest właśnie dla Ciebie. To wspaniała szansa na bezpłatną polską naukę zgodnie z podstawą programową obowiązującą w Polsce. Twoje dziecko będzie mieć możliwość zdobywania tej samej wiedzy, co jego rówieśnicy w kraju dzięki materiałom edukacyjnym zamieszczonym na Internetowej Platformie Edukacyjnej oraz lekcjom on-line prowadzonym przez polskich nauczycieli. Na zakończenie całorocznej nauki przystąpi do egzaminu i otrzyma państwowe świadectwo oraz promocję do kolejnej klasy.

Więcej informacji o projekcie, zapisach i współpracy z innymi organizacjami znajdziesz na stronie www.libratus.edu.pl .

F