Regulamin


Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez portal www.libratus.edu.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usługi dostępu do portalu edukacyjnego http://ipe.libratus.edu.pl/, dalej jako „Regulamin”, został stworzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U.2016.1030 z późn. zm.).
 2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania należy rozumieć:
  1. Libratus – Polonijny Zespół Placówek Oświatowych, z siedzibą w Nowym Targu, os. Witosa 28, 34-400 Nowy Targ wpisany do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, pod numerem 133257, o numerze REGON 366884780, prowadzony przez BW Edukacja sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Nowym Targu, os. Witosa 28, 34-400 Nowy Targ, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 00000583029, o numerze REGON 362842431 i posiadający NIP 7352864476;
  2. Portal – portal edukacyjny pod adresem http://ipe.libratus.edu.pl/, udostępniony przez Libratus Użytkownikom;
  3. Projekt – projekt edukacyjny „Polskie Szkoły Internetowe Libratus”, który zapewnia dostęp do polskiej edukacji Polakom przebywającym za granicą. Projekt funkcjonuje na mocy porozumień zawartych z niepublicznymi placówkami oświatowymi (dalej jako: „Szkoły Partnerskie”) oraz szkołami publicznymi (dalej jako: „Szkoły Macierzyste”) z całej Polski i koordynowany jest przez Fundację Edukacji Polonijnej;
  4. Fundacja Edukacji Polonijnej – koordynator Projektu, z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000561881, o numerze REGON 36174789000000, posiadająca NIP 676-24-89-379;
  5. System zapisów – system do rejestracji w Projekcie, pod adresem https://www.libratus.edu.pl/zapisy;
  6. Użytkownik – osoba, która bierze udział w Projekcie, otrzymując dostęp do Portalu;
 3. Usługa dostępu do Portalu świadczona jest przez Libratus.
 4. Korzystanie z Portalu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin określa w szczególności:
  1. Prawa i obowiązki użytkowników Portalu.
  2. Prawa i obowiązki Libratus w zakresie świadczenia usług dostępu do Portalu.

II. Zasady korzystania z portalu

 1. Dostęp do Portalu możliwy jest dla:
  1. Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą z niepubliczną Szkołą Partnerską w ramach wspierania nauczania domowego,
  2. Użytkowników będących uczniami Szkoły Macierzystej, która zawarła porozumienie z Fundacją Edukacji Polonijnej – koordynatorem Projektu, w stosunku do których dyrektor Szkoły Macierzystej wydał decyzję o zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  3. Użytkowników, którzy uczestniczą w projekcie edukacyjnym Polskie Szkoły Internetowe Libratus na podstawie umowy z Libratus.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez Regulamin, ale zostaną przez Libratus uznane za niepożądane, Libratus może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu.
 3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy, bądź porozumienia, określonych w pkt. 2.1 jest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją z korzystania z Portalu.
 4. W sytuacji opisanej w pkt. 2.3 Libratus zablokuje dostęp do konta Użytkownika w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy, bądź porozumienia, określonych w pkt. 2.1.

III. Dostęp do konta na portalu

 1. Konto zakładane jest po wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Systemie zapisów.
 2. Informacje niezbędne do korzystania z konta Użytkownika udostępniane są pod koniec procedury rejestracyjnej.
 3. Z konta można korzystać pod adresem: https://www.libratus.edu.pl/zaloguj.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w Systemie zapisów są fałszywe, Libratus zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego konta.
 5. Jeśli Użytkownik nie logował się na konto przez 45 kolejnych dni, Libratus ma prawo do usunięcia z konta wszystkich znajdujących się tam wiadomości.
 6. Jeśli Użytkownik konta nie logował się do Portalu w żaden sposób przez 90 kolejnych dni, Libratus ma prawo do usunięcia nieużywanego konta wraz z zawartością.
 7. Rejestracja oraz korzystanie z usług Portalu są całkowicie dobrowolne.

IV. Świadczenie usług

 1. Libratus pobiera wynagrodzenie za korzystanie z Portalu.
 2. W przypadku spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą w Szkole Partnerskiej, koszty korzystania z Portalu pokrywa Szkoła Partnerska.
 3. W przypadku spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą w Szkole Macierzystej, koszty korzystania z Portalu pokrywa Fundacja Edukacji Polonijnej, chyba że zajęcia zgodzi się sfinansować Placówka oświatowa współpracująca przy Projekcie lub jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna lub osoba prawna pełniąca funkcję organu prowadzącego Szkołę Macierzystą.
 4. Funkcją Portalu jest kształcenie i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym za pośrednictwem nowoczesnych technologii i sieci Internet. W szczególności Portal:
  1. Zapewnia Użytkownikom dostęp do Webinariów;
  2. Dostarcza Użytkownikom materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia, prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  3. Zapewnia Użytkownikom, w celu przekazania treści edukacyjnych, możliwość komunikowania za pomocą sieci Internet z pedagogiem;
  4. Zapewnia konsultacje omawianych zagadnień z wykwalifikowanymi pedagogami;
  5. Udostępnia Użytkownikom interaktywne zadania edukacyjne;
  6. Udostępnia Użytkownikom interaktywne gry edukacyjne.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu, a w szczególności do:
  1. Działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników.
  2. Nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników.
  3. Nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.
  4. Bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem:https://www.libratus.edu.pl/regulamin.
 6. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody Libratus, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z Portalu, jak również odsprzedawać ich osobom trzecim.
 7. W celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych, Libratus stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji w ramach Portalu.
 8. Libratus nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Sposób w jaki Użytkownicy korzystają z treści edukacyjnych udostępnianych przez Portal.
  2. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała.
  3. Udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  4. Informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet oraz za skutki ich wykorzystania.
  5. Bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, a w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 9. Libratus zastrzega sobie prawo do:
  1. Okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadamiania.
  2. Natychmiastowego zablokowania każdego konta, w wypadku naruszenia Regulaminu.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących działalności prowadzonej przez Libratus lub powiązanej z jego działalnością.

V. Wymagania techniczne

 1. W celu skorzystania z Portalu konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Procesor: 900 MHz Intel Pentium III (a także jego odpowiednik lub nowsza wersja).
  2. System operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux (wszystkie stabilne platformy).
  3. Pamięć: 256MB RAM lub większa.
  4. Rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa.
  5. Głębia kolorów: 16 bit (high colour) lub wyższa.
  6. Dźwięk: karta dźwiękowa (odpowiednik Sound Blaster).
  7. Grafika: DirectX 9 zintegrowany chip wideo komaptybilny z 128 MB Ram (zalecana oddzielna karta graficzna 64 MB kompatybilna z DirectX 9).
  8. Przeglądarki: Mozilla Firefox 10, Safari 4.0, Google Chrome 9, Opera 10 (wymagania minimalne, zalecana jest najnowsza przeglądarka Mozilla Firefox).
  9. Dodatki: Flash Player 8 lub wyższy.
  10. Obsługa cookies: włączone.
  11. Javascript: włączone.
 2. Libratus informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików konieczna jest do prawidłowego działania Portalu.

VI. Dane osobowe

 1. Szkoła Partnerska jest administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy zawarli ze Szkołą Partnerska umowę o której mowa w pkt. II.1.1 lub II.1.3 Regulaminu.
 2. Szkoła Macierzysta jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących uczniami Szkoły Macierzystej, w stosunku do których dyrektor wydał decyzję o zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 3. Szkoły Partnerskie oraz Szkoły Macierzyste przetwarzają dane osobowe, o których mowa w pkt. VI.1 oraz VI.2 w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Portalu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2016.922). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji uczniów i kontaktu z rodzicami uczniów przez Szkoły Partnerskie oraz Szkoły Macierzyste.
 4. Libratus jest administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy na podstawie umowy o którym mowa w pkt. II.1.1 II.1.3 albo porozumienia, o którym mowa w pkt. II.1.2. Regulaminu korzystają z Portalu. Libratus przetwarza te dane wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Portalu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2016.922).
 5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z badania poradni psychologiczno-pedagogicznej współpracującej z Libratus, wybrana przez Użytkownika poradnia staje się administratorem danych osobowych, przetwarzanych przez poradnię wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia badania oraz z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2016.922).
 6. Libratus korzysta z poczty elektronicznej „Google mail” („Gmail”). W związku z treścią art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz.U.2016.922), Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Użytkownika firmie Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, tj. do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jej wyrażenia może utrudniać realizację postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Administrator danych nie udostępni danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Usunięcie danych osobowych Użytkownika wiąże się z odebraniem dostępu do Portalu.

VII. Ochrona praw autorskich

 1. Wszystkie materiały zawarte na Portalu są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2016.666 z późn. zm.).
 2. Materiały zawarte na Portalu mogą być wykorzystane wyłącznie przez Użytkowników na własne potrzeby. Nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.
 3. Prawem autorskim chronione są teksty, grafika, schematy, zdjęcia, dźwięki, prezentacje, filmy i inne materiały dostępne na Portalu.
 4. Wszelkie materiały publikowane na Portalu można wykorzystywać wyłącznie do celów edukacyjnych lub na użytek prywatny. Właściciel autorskich praw majątkowych do materiałów nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów.
 5. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Portalu do celów innych niż edukacyjne (np. komercyjnych) wymaga każdorazowo pisemnej zgody Libratus.
 6. Każdorazowe naruszenie przepisów pkt. 7 będzie skutkowało odebraniem dostępu Użytkownika do Portalu.

VIII. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje można składać elektronicznie na adres: sekretariat@libratus.edu.pllub listownie na adres: Polonijny Zespół Placówek Oświatowych, ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków.
 3. Libratus rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres podany w reklamacji.
 5. Libratus zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podanego w pkt. 8.3. niniejszego regulaminu w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody wynikłe z przyczyn niezależnych od Libratus (awaria sprzętu, sieci internetowej itp.).
 6. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji Libratus może żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Libratus zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom pod adresem:https://www.libratus.edu.pl/regulamin.
F